wet en regelgeving

Klachten

BuroGroei werkt conform de beroepscode van de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen). Bij eventuele klachten stel ik het op prijs als ik hiervan op de hoogte wordt gesteld. Ik zal dan een gesprek met je aangaan gericht op de klacht en op de eventuele oplossing hiervan. Komen we er samen niet uit of wilt je liever een neutrale beoordeling dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO. 

Dossierbeheer

De wet verplicht orthopedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. NAW-gegevens worden opgeslagen ten behoeve van communicatie en facturatie van de verkregen behandeling/begeleiding. BuroGroei beschikt alleen over persoonsgegevens die door jou aangeleverd zijn. De wet verplicht BuroGroei om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Je hebt als (ouder van een) cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Als orthopedagoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

Indien je gescheiden bent en je beiden gezag hebt over een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening pas starten wanneer beide ouders daar toestemming voor geven. Dit is wettelijk vastgelegd.

Nuttige websites

Ten aanzien van beroepscode en tuchtrecht kun je op de website van het NVO meer informatie vinden: https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

Ten aanzien van gezag: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/16/gezag-omgang-en-informatie